Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці
Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Правила прийому
до професiйно-технiчного училища № 8


І.
Загальна частина


1.1. Що професiйно-технiчного училища №8 приймаються громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних пiдставах.
Прийом на навчання iноземних громадян здiйснюеться до професiйнотехнiчного  училища №8, за умови наявностi лiцензiї на пiдготовку (у тому числi первинну професiйну), перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї iноземцiв, якi прибули в Україну на навчання.
1,2. Громадяни України мають piвнi права на здобуття професiйнотехнiчної освiти вiдповiдно до cвoix здiбностей i нахилiв незалежно вiд нацiональностi, раси, cтaтi, соцiального i майнового стану, свiтоглядних i полiтичних переконань, ставлення до релiгii, вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживання та iнших обставин.
Іноземнi громадяни, особи без громадянства здобувають професiйнотехнiчнУ ocвiтy вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договopiв. Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту, мас piвнe з громадянами України право на ocвiтy. Обмеження допускаються за медичними та вiковими показниками, а також показниками професiйної придатностi, що визначаються Кабiнетом Miнicтpiв України.
1.3. Прийом громадян до професiйно-технiчного училища №здiйснюсться для здобуття професiй (спецiальностей) за освiтнъоквалiфiкацiйним piвнeм - квалiфiкований робiтник;
L4. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку здiйснюсться за рахунок видаткiв з Державного бюджету України або видаткiв, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв у державному бюджетi на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах державного замовлення у професiйно-технiчних навчальних закладах державної та комунальноi власностi.
1.5.Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку понад державнезамовлення, а також професiйно-технiчне навчання, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiт здiйснюються за
рахунок коштiв фiзичних i юридичних осiб.


II. Приймальна комiсiя


2.1. Прийом до професiйно-технiчного училища №8 здiйснює приймальна комiсiя. 
2.2.Очолює приймальну комiсiю директор, який своiм наказом визначас та затверджує персональний склад кoмiciї i порядок iї роботи.
2.3.Правила прийому до професiйно-технiчного училища №8 на наступний календарний piк розробляються вiдповiдно до законодавства України, типових правил прийому до професiйно-технiчних навчалъних закладiв Украiни, затверджуються керiвником училища за погодженням з вiддiлом фахової освiти, лiцензування i атестацiт, позашкiльної освiти та
виховноi роботи Департаменту освiти i науки Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї, не пiзнiше 01 грудня поточного року.
2.4. Прийма_пьна комiсiя:
- органiзовус прийом заяв та документiв;
- проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професiт або спецiальностi, умов навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого соцiального захисту yчнiв, слухачiв, працевлаштування ix пiсля закiнчення навчального закладу;
- органiзовуе та координус пiдготовку та проведення конкурсного вiдбору;
- приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих для зарахування до професiйно-технiчного училища №8, оформляс протокол та оголошуе вiдповiднi списки осiб;
- органiзовус роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здiбностей i нахилiв, вiкy, стану здоров'я та професiйної придатностї вступникlв;
- вирiшус iншi питання, пов'язанi з прийомом.
2.5, Правила прийому до професiйно-технiчного училища №доводяться до вiдома вступникiв через засоби масовоi iнформацii та (або) iнформацiйнi стенди i мають обумовлювати:
- перелiк професiЙ, спецiальностей та спецiалiзацiй за ними згiдно з отриманою лiцензiсю;
- вимоги щодо освiтнього рiвня вступникiв за кожною професiею (спецiалънiстю) та спецiалiзацiсю ;
- плановi обсяги прийому, ocвiтнi та освiтнъо-квалiфiкацiйнi piвнi випускникiв, тepмiн навчання за професiями (спецiальностями) та спецiалiзацiями;
-
форми та ступеневiсть навчання;
- обмеження з професiй (спецiальностей) та спецiалiзацiй за вiкoм вступникiв, статтю та медичними показаннями;
- перелiк вступних випробувань за професiями (спецiальностями) та спецiалiзацiями, порядок i форми їх проведення (спiвбесiди, контрольнi роботи з окремих предметiв, тестування, iспити тощо) та системи оцiнювання знанъ;
- порядок зарахування на вiдповiдну форму навчання та порядок зарахування вступникiв, якi мають однаковий конкурсний бал;
- порядок розгляду оскаржень результатiв вступних випробувань;
- порядок роботи приймальноТ кoмiciї (днi тижня та години);
- наявнiсть мiсць у гуртожитку та умови ik надання;
- порядок проходження медичного огляду вступникiв до училища, що проводить пiдготовку фахiвцiв для галузей, якi потребуютъ обов'язкового професiйного медичного вiдбору, або проходження зазначеного огляду в iнших медичних установах.
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професiйно-технiчного училища №8 вiдповiдно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планiв.


III. Документи для
вступу


З.1. Вступники подаютъ особисто заяву про вступ до професiйнотехнiчного училища №В, вказуючи обрану професiю (спецiальнiсть), форму навчання, мiсце проживання, до якої додають:

-документ про ocвiтy (оригiнал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в iнших випадках - оригiнал або завiрену копiю;
- медичну довiдку за формою, установленою чинним законодавством;
- б фотокарток розмiром З х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися iншi розмiри та кiлъкiсть фотокарток);
- копiї документiв, що дають право на пiльги до вступу в навчальний заклад (за наявностi);
Вступники пред'являють особисто документ, що посвiдчуе особу та громадянство (паспорт громадянина України, вiйськовий квиток або посвiдчення про приписку (вiдповiдно до вимог   cтaттi 14 Закону Украiни <Про вiйсъковий обов'язок i вiйськову службу>), свiдоцтво про народження - для осiб, якi за вiкoм не мають паспорта, або iнший документ, який засвiдчуе особу i громадянство).
Для
обробки персональних даних особа надае приймальнiй кoмicii письмову згоду вiдповiдно до Закону України <Про захист нерсональних даних>.
З.2. Особи, якi направляються на навчання пiдприемствами, установами, органiзацiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ.


IV. Умови прийому


4.1. Прийом до професiйно-технiчного училища №8 проводиться шляхом конкурсного вiдбору вступників на навчання:
- за рейтинговим списком вступникiв;
- за результатами спiвбесiди;
- за результатами середнього бала свiдоцтва про базову загальну середню ocвiтy або середнього бала атестата про повну загальну середню ocвiтy;
- запровадження iнших критерiiв вiдбору, що не суперечать законодавству Украiни.
4.2. Конкурсний вiдбiр може проводитися поетапно протягом усього перiоду прийому документiв, або пiсля закiнчення прийому документiв.
4.3. Особи,
якi без поважних причин не з'явилися на конкурсний вiдбiр у зазначений за графiком час або отримати незадовiльнi результати, до yчacтi у наступних етапах конкурсного вiдбору не допускаються.


V. Зарахування


5. 1 .Зараховуються поза конкурсом: 
- особи, яким вiдповiдно до Закону України <Про статус вeтepaнiв вiйни, гарантiї ix соцiального захисту> надано таке право;
- дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, а також особи з ix числа вiкoм вiд 18 до 2З poкiв вiдповiдно до постанови Кабiнету миністрів України вiд 05 квiтня 1994 року № 226 <Про полiпшення виховання, навчання, соцiального захисту та матерiалъного забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батъкiвського пiклування> (зi змiнами);
- дiти-iнвалiди та iнвалiди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спецiальнiстю), вiдповiдно до cтaттi 22 Закону України <Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Укpaїні>;
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали в наслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надано таке право, у тому числi громадяни, вiднесенi до категорiї З, - за умови одержання громадянами цiст категорiт позитивних оцiнок на вступних випробуваннях;
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про пiдвищення престижнocтi шахтарської працi> надано таке право;
- дiти, чиi батьки загинули або стали iнвалiдами на вугледобувних пiдприсмствах, при вступi на навчання за гiрничими спецiальностями професiями вiдповiдно до Указу Президента України вiд 19 травня 1999 року № 524 <Про державну допомогу дiтям, якi вчаться за гiрничими спецiальностями i чиї батьки загинули або стали iнвалiдами на вугледобувних пiдприсмствах>;
- дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил УкраТни, iнших вiйськових формувань, працiвникiв правоохоронних органiв, якi загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, на мiсця, забезпеченi державним замовленням. Вступники у цьому разi подають вiдповiдний документ про те, що батько (мати) визнанi такими, що загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 21 лютого 2002 року № 157 <Про додатковi заходи щодо посилення турботи про захисникiв Вiтчизни, яk правового i соцiального захисту, полiпшення вiйськово-патрiотичного виховання молодi>.
5.2.
Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:
- випускники загальноосвiтнього навчального закладу III ступеня, нагородженi золотою (срiбною) медаллю;
- випускники загальноосвiтнъого навчального закладу II ступеня, якi мають свiдоцтво про базову загапьну середню ocвтy з вiдзнакою;
- учасники мiжнародних, завершалъного етапу Всеукраiнських Учнiвських олiмпiад, кoнкypciв з дисциплiн за умови, якщо вони вступають за професiями для яких вищезазначенi дисциплiни с профiльними;
- особи, якi вступають до професiйно-технiчного училища №8 за цiльовим направленням на навчання.
5.З. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору приЙмальна комiсiя приймас рiшення, оформляе протокол та оголошуе список осiб, що рекомендованi до зарахування на навчання до професiйнотехнiчного навчального закладу за обраною формою навчання.
5.4. У разi оскарження результатiв конкурсного вiдбору вступник у триденний строк пiсля іх оголошення подае вiдповiдну заяву на iм'я голови приймальної кoмicii.
5.5. Зарахування
до професiйно-технiчного училища №8 здiйснюеться наказом директора.
5.6. Пiсля конкурсного вiдбору зарахування до професiйно-технiчного училища №8 може супроводжуватись укладанням договору мlж навчальним закладом, замовником робiтничих кадрiв (пiдприемством, органiзацiею тощо) i випускником (для неповнолiтнiх - його батьками) .rро навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до професiйно-технiчного училища №8 на навчання за рахунок видаткiв з Державного бюджету України або видаткiв, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв у державному бюджетi на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах державного замовлення, здiйснюстъся в межах затвердженого державного замовлення.


VI. Прикiнцевi положення


6.1.
Зазначений порядок прийому документiв з подальшим зарахуванням поширються на вступникiв, якi не маютъ базової загальної середньоi освiти i подають довiдку про навчання в основнiй середнiй загальноосвiтнiй школi.
6.2. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв вiд дня початку, вiдраховуються з гrрофесiйно-технiчного училища №8. На звiльненi мiсця може проводитися зарахування осiб, що отримали позитивнi результати при конкурсному вiдборi, але не були зарахованi. При невиконаннl державного замовлення на прийом з окремих професiй (спецiа_шьностей) професiйно-технiчне училище №8 може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, якi не зарахованi до професiйно-технiчного училища №8, а також тим, якi без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня прийняття рiшення.
6.4. Матерiали,
якi засвiдчуютъ, результати вступних випробувань, зберiгаються упродовж одного року, а потiм знищуються, про що складається відповідний акт.
6.5. Контролъ за дотриманням правил незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування здiйснюеться Mіністерством освiти i науки України, Департаментом освiти i науки Чернiвецькоi обласноi державноi адмiнiотрацiї, що реалiзують державну полiтику у сферi професiйно-технiчноi освiти та створеним ними вiддiлом фаховоi освiти, лiцензування атестацii, позашкiльноi освiти та виховної роботи.


Правила прийому до професiйно-технiчного училища №8
розробленi на ocнoвi наказу Miнicтepcтвa освiти i науки вiд
14.05.2013 № 499