Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці
Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці

Соціально-психологічна службапрацює за напрямками, щовключають: роботу з учнями, їх батьками, педагогічнимипрацівниками.

Мета даноїдіяльності – створеннясприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпекиучнів.

Для реалізаціїцієї мети використовуютьсярізнівидиробіт:

1) Консультативна, яка полягає у професійномувирішенні тих проблем, з якимиприходять до психолога та соціального педагога.

2) Психодіагностичнавключаєорганізацію комплексного соціально-психологічногодослідження, яке потребуєґрунтовногоаналізу та інтерпретаціїотриманихрезультатів. На 

підставірезультатівпсиходіагностичнихдослідженьробитьсявисновок про подальшукорекціюабоконсультаційну роботу.

3) Психокорекційнаробота направлена на розвитокздібностей, формуванняособистостіучня, подоланнянегативнихявищ у навчальномузакладі, в сім’ї, соціальномуоточенні.

4) Профілактична робота направлена на попередження, запобіганняправопорушенням, насиллюсереднеповнолітніх, навчання конструктивного розв’язанняконфліктів, орієнтацію на здоровий спосібжиття, психологічнупросвітубатьків.

У цьомунапрямкупроводятьсярізні заходи, ми співпрацюємо з центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, поліцією, службами у справах неповнолітніх, закладами охорониздоров’ятощо.

Соціально-психологічна служба:

 • Здійснюєпсихологічнийсупровідрозвиткуучня.
 • Визначаєрівень адаптації учнів внавчальному закладі (діагностична та корекційна робота з учнями, у яких виникли труднощі в адаптації).
 • Психологічнийсупровідрозвиткуучнів (діагностикаособистісних рис та якостей, особливостей характеру, стимулюваннясаморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичнібесіди, навчальнізаняття, тренінги, психологічнадопомога в кризовихситуаціях).
 • Виявленняучнівдевіантноїповедінки (учні, щомаютьтруднощі в навчанні, поведінці; емоційнірозлади).
 • Рекомендації та поради батькам, вчителям, учням.
 • Психологічнадіагностикаважковиховуваності та акцентуації характеру.
 • Розробкапрогрампедагогічної та психологічноїкорекціїдевіантноїповедінки.
 • Профілактикаправопорушень.
 • Орієнтаціяучнів на здоровий спосібжиття.
 • Попередженнясуїцидноїповедінки.
 • Пошукшляхівоптимізаціїнавчально-виховногопроцесу.
 • Врегулюванняконфліктнихситуацій.
 • Робота з обдарованимидітьми.
 • Робота з дітьмирізнихкатегорій (сиротами, напівсиротами, з малозабезпеченихсімей, з багатодітнихсімей, щопостраждаливідаварії на ЧАЕС…)